วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - คำผักกูด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - ช่วงนานายล้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ภูอังคะฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูทอง - ป่าชุมชนตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์กองสาธารณสุข) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง