วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแต่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 8872 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง