วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตำบลดงเย็นบ้านสวยเมืองสะอาด) จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 7 คิว ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสามขัว และซ่อมคอสะพานบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตำบลดงเย็นบ้านสวยเมืองสะอาด) จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือโครงการพัฒนาห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถกู้ชีพ ทะเบียน นข 621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถกู้ชีพ กง 8148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง