วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - นาห้วยช้างมัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6061 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 9 บ้านคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง