วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาทอง (บ่อ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโพนสวาง (บ่อวัดโสภาราม) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดปฏิบัติการดับเพลิง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-อังกฤษ((ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณฯสุข) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง