วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ( 420-50-0027) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลข 420-50-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถกู้ชีพ ทะเบียน กง9148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน บจ 8914 หมายเลข 001-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองนาโคก บ้านนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง