วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น (ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยบ้านข้างห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโพนสวาง - หัวห้วยขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ห้วยบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนออนไลน์ออนแฮนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กง 9188 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง