วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA กง-9148 มห.จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิท 19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านโคกตะแบง(ข้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.) - ห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านดอนสวรรค์ - คำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านนาทอง - คุ้มโนนตาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านนาทอง - นาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านโพนสวาง - นาหนองคำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบ้านหนองแคน - ห้วยคำแฮด(ช่วงนานายหนุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ฮองห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง