วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง