วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนดลยีเพื่อการศึกษา(กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรม หมอหมู่บ้าน ตามพระราชดำริ จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดำริ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน(วันวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง