วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 7 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องสุขา วัสดุ ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพงานแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-56-0112 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ