วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง