วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านดงเย็น ถึงสายบ้านสามขัว (วัดป่าทรงธรรม) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง