วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน - ทางเชื่อมห้วยทราย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน (ช่วงโคกอีด่อน) - โพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาหนองแคน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านสามขัว - ปลายฮองสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถกู้ชีพ กง 9148 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง