วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ป่าช้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ฮองสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
วัสดุอื่น (เชือกกู้ชีพกู้ภัย) ตามเอกสารแนบท้าย
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการติดตั้งตาข่ายรอบโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง