วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมไอเย็น ขนาด 42 ลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข.621 มุกดาหาร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง 576 มุกดาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง