วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ประปา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสวนสุขภาพดีมีจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน(ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผ๔้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-อังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง