วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข-621 มห. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการการจัดการเรยนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์-ลูกเสือสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัการเรยนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์ ลูกเสือสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง