วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง 4T) จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง ขาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง