วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ฝายคึกฤทธิ์ (บริเวณห้วยหินแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - หนองแต้ (ช่วงนานายเคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางบ้านสามขัว(บ่อศาลาประชาธิปไตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - หลังโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง(ตะวันตก) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ข้ามห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - เรียบคลองห้วยไค้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง