วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านคำบง(บ่อหนองมันปลา) - ทางเข้าป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๕ ส พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง